entner.legal

Ent­ner Rechts­an­walts­ge­sell­schaft mbH

Repre­sen­ta­ti­on

Att­or­ney of Law Nils M. Ent­ner, LL.M.
VAT regi­stra­ti­on num­ber
DE300029434
Sitz: Ber­lin
Amts­ge­richt: Ber­lin HRB 166271

Cont­act us

Wir sind eine bun­des­weit täti­ge Kanz­lei für Arbeits­recht, Steu­er­recht, Gesell­schafts­recht und Wirtschaftsrecht.